Lietošanas noteikumi

Vispārīgie lietošanas noteikumi:

Šie tipveida noteikumi ir spēkā pasūtījumiem, kas ir veikti interneta veikalā www.moto4u.lv vai www.motorolleri.lv (turpmāk Veikals) starp personu (turpmāk Pircējs), kas veic pasūtījumu un SIA “MOTO4U” (turpmāk Pārdevējs).

Distances līgums ir vienošanās starp Patērētāju (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

Distances līgums skaitās stājies spēkā, kā tikko Patērētājs ir veicis pasūtījumu ar Interneta, telefona vai citu elektronisko līdzekļu palīdzību un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un pasūtījumu apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt puses, kurām tie adresēti.

Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma noteikumus ne vēlāk, kā 30 dienas pēc pasūtījuma saņemšanas no Patērētāja, ja vien līgumslēdzējas puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka Patērētāja pasūtītā prece nav pieejama, tad Pārdevēja pienākums ir informēt par to Patērētāju. Tādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Patērētājam ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu. 

Patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Atteikuma tiesības, kārtību un termiņu kādā realizējamas Atteikuma tiesības nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 – „Noteikumi par distances līgumu”.

  Apmaksas iespējas:

1. Preces iespējams apmaksāt izņemot uz vietas noliktavā Kalnciema iela 52a , Rīgā, maksājot skaidrā naudā 2. Ar maksājumu karti veicot maksājumu internetveikalā.

3. Ar bankas pārskaitījumu pēc rēķina saņemšanas.


Preces saņemšans iespējas:

1. Preci iespējams izņemt noliktvā Kalnciema iela 52a Rīga (iepriekš vienojoties par laikiem)

2. Mēs piedāvājam piegādi Latvijā ar OMNIVA, Venipak un DPD
Omniva:
Izmērs Maksimālie izmēri (cm) Cena ar PVN
S 9 x 38 x 64 2.88 €
M 19 x 38 x 64 3.88 €
L 39 x 38 x 64 4.88 €

DPD – Piegāde ar kurjeru (no durvīm līdz durvīm) cena atkarīga no pakas izmēra, Jautājiet Mums.
VENIPAK – Piegāde ar kurjeru (no durvīm līdz durvīm) cena atkarīga no pakas izmēra, Jautājiet Mums.
Pasūtāmās preces piegādes klaiks atkarīgs no piegādātāju noliktavas atlikumiem.

Atteikuma tiesības attiecībā uz distances līgumu:

1. Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā izmantojot Patērētāja kreditēšanas līgumu. Atteikuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izmantojamas arī attiecībā uz Patērētāja kreditēšanas līgumu.

2. Patērētājs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no līguma informē pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Patērētāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

3. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt patērētājam iespēju pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja tīmekļa vietnē elektroniskā veidā aizpildīt un iesniegt atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā gadījumā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo patērētājam par atteikuma saņemšanu.
Atteikuma tiesības izmantojamas iesniedzot Pārdevējam atteikuma veidlapu.

4. Patērētājs nosūta preci atpakaļ pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs pats piedāvājis paņemt preci atpakaļ.

5. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

6. Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis patērētāju, ka izmaksas jāsedz patērētājam.

7. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Patērētājs nav atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav viņu informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Patērētājs nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:- pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts;- preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;- prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;- prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;- patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;- patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu. Ja Patērētājs vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.631, Patērētājam jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.1.6. Atgadinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laika no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci:

1. Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir spēkā ražotāja sniegtā garantija. Garantijas termiņš un citi noteikumi ir norādīti precei pievienotajos garantijas dokumentos. Garantija neietekmē tiesības, kas Patērētājam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem.

2. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas, Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci. Kārtību, kādā piesakāms un izskatāms Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci un organizējama preces ekspertīze nosaka Ministru kabineta 2006. gada 01. augusta noteikumi Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu“.

3. Ja Patērētājs vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.631, Patērētājam jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.

4. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.

Vispārīga informācija par Veikalu:

Visas cenas precēm Veikalā uzrādītas eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli.

Izmaksas par preču piegādi Pircējam nav iekļautas preces cenā.

Pircējam ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci Veikalā, pasūtot to Internetā.

Lai noformētu pasūtījumu internetā, Pircējam nav nepieciešams piereģistrēties.

Visos pasūtījuma noformēšanas posmos Interneta Veikala lietotājam ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, PIRCĒJS var izlabot kontaktējoties ar interneta veikala pārdevēju +371 29279933 vai pa elektronisko pastu info@moto4u.lv vai info@motorolleri.lv

Kontaktinformācija un rekvizīti:

SIA”MOTO4U” Kalnciema iela 52a-7, Rīga LV-1046

LV40103510779 Tālrunis: +37129279933 vai +37129831831 e-pasts info@moto4u.lv